You are here: about us

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken een geheel uit met onze aanbiedingen en verkoopsbevestigingen.
Zij alleen zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden vermeld in de prijsaanvraag of in de bestelling van de koper. In geval van betwisting over dit punt is de koper verplicht de verkoper hiervan in kennis te stellen binnen de drie dagen na ontvangst van de verkoopsbevestiging, zoniet wordt hij verondersteld akkoord te zijn met deze voorwaarden.
Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.
 1. Totstandkoming van het kontrakt.
  • 1.1. Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een bon ons per post of mail of fax gedateerd en ondertekend wordt gestuurd.
  • 1.2. Onze vertegenwoordigers of agenten kunnen de firma niet verbinden.
 2. Levering
  • 2.1. De leveringstermijn wordt bepaald onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en aangegeven met een redelijke benadering. De bevestigde leveringstermijnen zijn niet strikt bindend. De koper kan zich dan ook niet beroepen op het overschrijden van de leveringstermijn om schadevergoeding te eisen of om het order geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval mag hij alleen een passende termijn stellen voor de levering van de goederen.
  • 2.2. Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper, zelfs in geval van levering franco bestemming.
  • 2.3. Alle risico's zijn voor de koper na afgifte van de goederen aan de koper of de vervoerder, maar in ieder geval na het verlaten van onze inrichting. In geval van vertraging in de afhaling of verzending van de goederen door een omstandigheid waarvan de verantwoordelijkheid niet op ons rust wordt het risico overgedragen op het ogenblik dat zij ter beschikking van de koper zijn. De goederen worden niet verzekerd door de verkoper.
  • 2.4. Publiciteitsdruk op de artikelen : indien de koper zijn voorkeur niet expliciet te kennen geeft, zal de opdruk in alle bescheidenheid door ons opgemaakt worden.
  • 2.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en om de bestelde hoeveelheid te leveren met een tolerantie van 20%.
 3. Klachten
  • 3.1. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks aan onze firma geadresseerd te zijn. Zij moeten ons op straf van nietigheid bereiken per aangetekend schrijven uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen of van de faktuur voor klachten die respectievelijk de goederen of de fakturatie betreffen.
  • 3.2. Het indienen van een klacht, welke er ook de reden van zij, en zelfs als zij binnen de voorgeschreven termijn werd gedaan, mag de koper niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen.
  • 3.3. Terugzending van de goederen zal slechts aanvaard worden mits ons voorafgaand en schriftelijk akkoord en dient in elk geval vrachtvrij te geschieden.
 4. Betaling
  • 4.1. Onze fakturen zijn betaalbaar te Roeselare op kosten en voor risico van de koper en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling desbetreffende betaalbaar kontant zonder enige compensatie, aftrek of korting.
  • 4.2. In geval een welkdanige wijziging in de situatie van de koper intreedt hebben wij het recht garanties te eisen of de koop te verbreken. Het niet betalen van een faktuur geeft ons het recht de lopende verkoopsovereenkomsten te verbreken voor de nog resterende leveringen, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden bij wanbetaling van een faktuur of van gelijk welke verschuldigde som ook alle andere nog niet vervallen schulden eisbaar.
  • 4.3. Uitgifte van wissels geldt nimmer als schuldhernieuwing.
  • 4.4. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de factuurschuld verhoogd met een conventionele rente van 11 % per jaar vanaf de vervaldag. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag, wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.
  • 4.5. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel van conventioneel verhogingsbeding, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 125 euro en een maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning van termijn van respijt.
 5. Gerechtelijke bevoegdheid Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Kortrijk meer bepaald het vredegerecht te Izegem end de Rechtbanken te Kortrijk.
 6. Ingeval van verbreking van de overeenkomst om alle redenen, uitgezonderd overmacht, hetzij door de koper, hetzij door de verkoper, zal de verbrekende partij aan de andere partij een schadevergoeding kunnen eisen welke partijen forfaitair op 20% van de verkoopprijs hebben bepaald.
 7. De verkoper blijft eigenaar vlg. art. 1583 van de aan de koper geleverde goederen tot het ogenblik van de volledige betaling van de factuur of tot het ogenblik van de effectieve inning van de wissel/cheque indien de factuur op deze wijze wordt betaald. Ingeval van gedeeltelijke leveringen en indien voor deze leveringen afzonderlijke betalingen worden toegestaan, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot het ogenblik van de volledige betaling van de totaliteit van de bestelling.
 8. Alle inlichtingen op de folder zijn louter informatief en niet bindend tot een definitieve contractsluiting.
 9. Garantie
  De conformiteit van de geleverde goederen wordt bepaald volgens de staat van de goederen op het ogenblik van de risico-overdracht.
 10. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade die zou voortvloeien uit de geleverde goederen is beperkt tot de prijs ervan.
 11. De verkoper wijst formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van de klanten. Wanneer de klant een bestelling doorgeeft, erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze als bindend in de onderliggende relatie te beschouwen.
 12. afwijkingvan origineel staal tot en met 5% in het artikel in verband met afmeting, tint, kleur of afwerking of hoeveelheid worden uitdrukkelijk aanvaard gezien de aard en de samenstelling van de produkten en hun produktie in grote hoeveelheden


CONDITIONS DE VENTE
Les présentes conditions générales sont d'application pour toutes nos ventes. Ces conditions font partie intégrante de nos offres et confirmations mentionnées dans la demande de prix ou dans la commande de l'acheteur. En cas de contestation quant à cette disposition, l'acheteur est censé agréer les conditions du vendeur. S'il n'a pas notifié par écrit son désaccord dans les trois jours de la réception de la confirmation de vente. Les conditions dérogatoires au présentes ne seront valables qu'après acceptation écrite et expresse de notre part.
 1. Formation du contrat
  • 1.1. Aucun service, ni prestation sera effectués sans bon de commande, nous remis par courrier, courrier électronique ou fax, et dûment daté et signé.
  • 1.2. Nos représentants ou agents ne peuvent engager la firme.
 2. Livraison
  • 2.1. Le délai de livraison est fixé sous réserve de circonstances imprévues et est donné avec une approximation raisonnable. Les délais confirmés ne sont pas strictement de rigueur. En conséquence, l'acheteur ne peut se prévaloir d'un retard dans la livraison, pour réclamer des dommages et inté ê r ts ou pour annuler son ordre ou restant d'ordre.
  • 2.2. Les marchandises sont transportées pour compte et aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de livraison franco destination.
  • 2.3. Tous risques sont à charge de l'acheteur après la remise des marchandises à l'acheteur ou au transporteur, et en tout état de cause, à la sortie de notre firme. En cas de retard à enlèvement ou l'expédition des marchandises par suite d'un fait dont la responsabilité ne nous incombe pas le transfert des risques a lieu au moment ou elles sont à la disposition de l'acheteur. Les marchandises ne sont pas assures par le vendeur.
  • 2.4. Marquage publicitaire sur les articles: si l'acheteur n'exprime pas de désirs particuliers dans la commande, le texte publicitaire sera apposé selon notre discrétion.
  • 2.5. Nous nous réservons le droit aux livraisons partielles et à livrer jusqu'à 20% en plus ou en moins.
 3. Réclamations
  • 3.1. Toutes réclamations doivent être dûment motivées et adressées directement à notre firme. Sous peine de nullité, elles doivent nous parvenir par lettre recommandée, au plus tard endéans la huitaine après réception des marchandises ou de la facture pour les réclamations concernant respectivement les marchandises ou la facturation.
  • 3.2. L'introduction d'une réclamation quelle qu'en soit la cause, même si elle est faite dans les délais prescrits, ne peut permettre à l'acheteur de retarder le paiement à son échéance normale. 3.3. Aucun renvoi de marchandises ne sera accepté sans notre autorisation préalable et écrite, et se fera en tous cas franco.
 4. Paiement
  • 4.1. Nos factures sont payables à Roeselare au frais et risques de l'acheteur et en l'absence de stipulations expresse à ce sujet payable au comptant, sans aucune compensation, déduction ou remise.
  • 4.2. En cas de modification quelconque dans la situation de l'acheteur nous nous réservons le droit de résilier le marché ou d'exiger des garanties. Le défaut de paiement d'une facture nous confère le droit de résilier les marchés en cours pour les livraisons restantes sans aucune formalité et sous réserve de dommage et intérêts. En outre, le défaut de paiement d'une facture ou de toute autre somme due entraînera l'exigibilité des autres dettes non échues.
  • 4.3. En aucun cas l'émission de traites n'emportera novation.
  • 4.4. En cas de non-paiement, total ou partiel, de la facture à l'échéance, la dette serait majorée, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt conventionnel de 11 % par an à partir de la date d'échéance. A défaut d'une date d'échéance spécifique, celle-ci est censée être la date de la facture.
  • 4.5. En cas de non-paiement, total ou partiel, de la facture à l'échéance sans raisons valables, le solde dû serait majoré, de plein droit et sans mise en demeure, de 12 %, avec un minimum de 124 euro et un maximum de 2500 euro, à titre d'indemnité onventionnelle, et ce même si des délais de paiement sont accordés.
 5. Tous les litiges nés de cet accord sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Courtrai, plus particulièrement le tribunal de paix à Izegem et les tribunaux de Courtrai.
 6. En cas de rupture du contrat pour quelque raison que ce soit, hormis les cas de force majeure, soit par l'acheteur, soit par le vendeur, la partie qui met fin au contrat pourra exiger de l'autre le paiement d'une indemnité de dommages et intérêts fixée forfaitairement par les parties à 20% du prix de la vente.
 7. Selon article 1583 le vendeur reste le seul propriétaire des marchandises livrées à l'acheteur jusqu'au moment du paiement total de la facture ou jusqu'au moment de l'encaissement effectif de la traite ou du chèque, si le paiement est effectué par ces moyens. En cas de livraisons partielles et de paiements séparés consentis pour ces livraisons, les marchandises demeurent la proprié é t du vendeur jusqu'au moment du paiement complet de la totalité de la commande.
 8. Toutes les informations dans le dépliant sont uniquement informatives et non contraignant jusqu'au contrat définitif.
 9. Garantie
  La conformité des marchandises livrées est établie selon l'état de celles-ci au moment transfert à risque.
 10. Revendication
  La responsabilité du vendeur pour des dommages, résultant des marchandises livrées, est limitée au prix de celles-ci.
 11. Le vendeur rejette explicitement toutes conditions générales, imprimées sur lettre ou tout autre document émanant du client. Par la commande, le client reconnais et accepte les conditions générales du vendeur excluant toutes les conditions générales de l'acheteur.
 12. Differences jusuq'au 5% vue a l' échantillon ,de dimensions , de tons ,de couleurs et d 'exécution sont expressément tolerées vue la nature et la compostion des produits et leur production en grandes quantités.

Client login

Login:
Password:No access to our online shop?
Click here to obtain your login.

Newsletter